Treść umowy – Karta

umowa (wzA?r)

pomiA�dzy:

A�

Operators Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibA� we WrocA�awiu

 

a

 

a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��..a��a��a��a��a��a��

A�

Niniejsza umowa zostaA�a zawarta w dniu a��a��a��a��a��a��2017 roku we WrocA�awiu pomiA�dzy:

 

Operators

SpA?A�ka z ograniczonA� odpowiedzialnoA�ciA� SpA?A�ka Komandytowa

z siedzibA� we WrocA�awiu, przy ul. Ofiar OA�wiA�cimskich 19, (50-069), NIP 8992811360; REGON 366670949, zarejestrowanA� w rejestrze przedsiA�biorcA?w Krajowego Rejestru SA�dowego pod numerem KRS 0000666250

reprezentowanA� przez Operators Sp. z o. o. z siedzibA� we WrocA�awiu, przy ul. Ofiar OA�wiA�cimskich 19, (50-069), zarejestrowanA� w rejestrze przedsiA�biorcA?w Krajowego Rejestru SA�dowego pod numerem KRS 0000576570, NIP 8943066548, reprezentowanA� przez Krzysztofa UrbaA�skiego a�� Prezesa ZarzA�du

zwanA� dalej a�zOperatorsa�? lub a�zStronA�a�?

aA� a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��..l. a��a��a��a��a��a��a��.,

adres: a��-a��. a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��.

a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��…

Zwanym/A� dalej a�zKlientema�? lub a�zStronA�a�?

o nastA�pujA�cej treA�ci:

 1. Operators potwierdza niniejszym zawarcie w dniu a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��.a�� Umowy o A�wiadczenie usA�ug doradczych i organizacji usA�ug prawniczych, mocA� ktA?rej Operators bA�dzie A�wiadczyA� na rzecz klienta usA�ugi opisane w OgA?lnych Warunkach Umowy.
 2. OgA?lne Warunki Umowy (dalej OWU) stanowiA� integralnA� jej czA�A�A�, sA� opublikowane na stronie legaloperator.com oraz zaA�A�czone do niniejszej Umowy. KaA?da zmiana OWU wpA�ywajA�ca na prawa lub obowiA�zki Klienta bA�dzie notyfikowana z co najmniej jednomiesiA�cznym wyprzedzeniem (wypowiedzenie zmieniajA�ce). SzczegA?A�owe zasady zmiany OWU wskazane zostaA�y w ustA�pie 31. OWU.
 3. Umowa jest zawarta na czas jednego roku.
 4. Roczna opA�ata abonamentowa umoA?liwiajA�ca korzystanie z usA�ug LegalOperator wynosi PLN netto plus naleA?ny podatek VAT to jest A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�PLN brutto.
 5. W przypadku wszczA�cia postepowania przeciwko Klientowi i wyraA?enia A?yczenia, aby Operators zapewniA�a obronA� jego interesA?w, Klient zobowiA�zuje siA� ponosiA� opA�aty notarialne, sA�dowe, skarbowe i inne podobne opA�aty niezbA�dne do wA�aA�ciwego A�wiadczenia przez Operators usA�ug w ramach niniejszej umowy. W przypadku ponoszenia przez Operators kosztA?w lub wydatkA?w w imieniu Klienta, bA�dA� one refakturowane w caA�oA�ci w faktycznie poniesionej wysokoA�ci.
 6. W przypadku przyznania przez SA�d zwrotu kosztA?w zastA�pstwa procesowego na rzecz Klienta, bA�dA� one naleA?ne w caA�oA�ci Operators. W takiej sytuacji Klient upowaA?ni Operators albo A�adwokata lub radcy prawnego wystA�pujA�cego w procesie do odbioru owych naleA?nych z tytuA�u zastA�pstwa procesowego kwot bezpoA�rednio od zobowiA�zanego albo przekaA?e wypA�acone Klientowi kwoty z tego tytuA�u a�� na pierwsze A?A�danie Operators.
 7. Warunkiem podjA�cia dziaA�aA� procesowych w imieniu Klienta jest stosowne umocowanie wskazanego przez Operators adwokata lub radcy prawnego (peA�nomocnictwo/upowaA?nienie do obrony).
 8. Operators zobowiA�zuje siA� do realizacji zlecenia zgodnie z obowiA�zujA�cymi przepisami, wedA�ug najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzetelnie i z naleA?ytA� starannoA�ciA�.
 9. Operators zobowiA�zany jest wydaA� Klienta na jego A?A�danie wszystkie otrzymane od niego dokumenty. Operators uprawniony jest do zatrzymania kopii wydanych Klienta dokumentA?w.
 10. Bez uszczerbku dla zasad obowiA�zujA�cych adwokatA?w i radcA?w prawnych w zakresie tajemnicy zawodowej, Operators zobowiA�zuje siA� podjA�A� dziaA�ania niezbA�dne do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczA�cych spraw Klienta, o ktA?rych pracownicy i wspA?A�pracownicy Operators dowiedzieli siA� przy okazji albo w zwiA�zku ze A�wiadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klienta. PoufnoA�ciA� objA�te sA� rA?wnieA? postanowienia niniejszej Umowy.
 11. Klient zobowiA�zany bA�dzie do przekazywania wskazanemu przez Operators adwokatowi lub radcy prawnemu wszelkich informacji oraz dokumentA?w potrzebnych do prawidA�owego wykonania usA�ug prawniczych polegajA�cych na reprezentowaniu Klienta
  w postA�powaniach procesowych. Bieg terminA?w zaczyna siA� nie wczeA�niej, niA? w dniu przekazania przez Klienta potrzebnych dokumentA?w oraz informacji.
 12. Klient wyraA?a zgodA� na przekazywanie mu przez Operators dokumentA?w lub informacji odpowiednio przez pocztA�, telefon, w tym telefon komA?rkowy, faks oraz pocztA� elektronicznA�.
 13. Klient nie moA?e wykorzystywaA� uzyskanych od Operators pism, informacji lub opinii w sposA?b niezgodny z celem, w jakim zostaA�y one przekazane Klientowi.
 14. Wszelkie ewentualne spory powstaA�e w zwiA�zku z niniejszA� UmowA� Strony bA�dA� staraA�y siA� rozstrzygnA�A� w drodze negocjacji.
 15. JeA?eli jednak negocjacje nie dojdA� do skutku lub nie dadzA� spodziewanego rezultatu, wA�aA�ciwym do rozpoznania sprawy bA�dzie rzeczowo i miejscowo sA�d we WrocA�awiu.
 16. W sprawach, ktA?re nie zostaA�y uregulowane w niniejszej Umowie, zastosowanie znajdujA� przepisy kodeksu cywilnego, w szczegA?lnoA�ci przepisy regulujA�ce umowA� zlecenia.

 

 

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�KlientA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Operators

 

A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�a��a��a��..a��a��a��a��a��a��.a��.A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��a��…

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie LegalOperator wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy x