Ogólne warunki umowy – Lekarz – abonament roczny

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEGALOPERATOR LEKARZ (karta)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy LegalOperator (OWU) określają sposób korzystania usług za pośrednictwem serwisu LegalOperator.com, prawa i obowiązki Stron wynikające z faktu zawarcia umowy o świadczenie usług doradczych i organizację usług prawniczych, a także warunki, na jakich można odstąpić od zawartej Umowy, zgłosić reklamację. OWU obejmują także reguły administrowania danymi osobowymi Klienta oraz ochrony prywatności.
 2. Warunkiem korzystania z usług LegalOperator jest zapoznanie się z treścią niniejszych OWU oraz akceptacja wszystkich warunków w tych OWU określonych.
 3. OWU uwzględniają przepisy prawa polskiego oraz unijnego w tym:
  a.a. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
  a.b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  a.c. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  a.d. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
  a.e. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  a.f. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 – Prawo telekomunikacyjne,
  a.g. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

DEFINICJE

 1. W niniejszych OWU przyjmuje się następujące znaczenie użytych określeń:
  a. Operators Sp. z o. o. Sp. k. – przedsiębiorca, który świadczy usługi Klientom na podstawie i w ramach Umowy, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław, zarejestrowany pod numerem KRS 0000666250 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy; NIP 8992811360, adres mailowy: biuro@legaloperator.com, tel. +48 71 72 37 400,
  b. LegalOperator.com – jest to system internetowy zlokalizowany pod adresem legaloperator.com, administrowany przez Operators Sp. z o. o. Sp. k., służący do administrowania usługami prawniczymi, za pośrednictwem którego można dokonać Rejestracji i komunikować się z Operatorami systemu;
  c. Umowa – kontrakt zawierany pomiędzy Operators Sp. z o. o. Sp. k., a Klientem lub osobą trzecią, która wskazuje Klienta jako beneficjenta Umowy, złożony z niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz Umowy właściwej, określający warunki świadczenia na rzecz Klienta usług doradczych i organizacji usług prawniczych. Umowa jest zawarta w języku polskim. Projekt Umowy właściwej stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Ogólnych Warunków Umowy;
  d. Klient – osoba, która na mocy Umowy zawartej z Operators Sp. z o. o. Sp. k. ma prawo do korzystania z usług;
  e. Operator systemu – administrator lub administratorzy, którzy wykonują techniczne czynności obsługi Klientów i samego systemu LegalOperator.com;
  f. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu danymi Klienta formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.legaloperator.com w zakładce Rejestracja karty (http://legaloperator.com/index.php/aktywuj-karte/);
  g. Adres reklamacji – jest to adres: reklamacje@legaloperator.com, na który należy złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia przez Klienta przesłanek do podniesienia takiego roszczenia;
  h. Karta LegalOperator – plastikowa karta zawierająca numer Klienta, umożliwiająca szybki kontakt z Operatorami systemu oraz identyfikację Klienta jako pracownika należącego do konkretnej grupy pracowników objętych systemem LegalOperator;
  i. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

USŁUGI

 1. Do zawarcia Umowy za pośrednictwem systemu LegalOperator.com oraz rozpoczęcia świadczenia usług doradczych oraz zapewnienia ochrony prawnej dochodzi w momencie, w którym spełnią się łącznie następujące warunki:
  a. Klient zapoznał się i akceptuje treść niniejszych OWU i Umowy właściwej oraz złożył w trakcie zakupu oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Umowy i Umowy właściwej,
  b. Klient dokonał zapłaty za kartę.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług może rozpocząć się w innym terminie o ile strony tak uzgodnią.
 3. Operators Sp. z o.o. Sp. k. przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy, poprzez niezwłoczne przesłanie pocztą na adres wskazany przez Klienta w trakcie zakupu:
  a. treści Ogólnych Warunków Umowy,
  b. Umowy właściwej, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Operators Sp. z o.o. Sp. k.
  c. Karty LegalOperator.
 4. Klient po otrzymaniu Karty dokona jej Rejestracji, zgodnie z zapisami punktu 4f, co umożliwi właściwe identyfikowanie posiadacza karty i świadczenie mu usług.
 5. W ramach Umowy i w okresie, na który została zawarta z zastrzeżeniem postanowień ust. 14 i następnych – Klient może korzystać z następujących usług:
  a. porad telefonicznych lub e-mailowych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, wykroczeń, procesu karnego, procesu cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy – z wyłączeniem prawa podatkowego;
  b. uzyskiwania wzorców umów, pism i innych dokumentów niezbędnych Klientowi w obrocie prawnym;
  c. uzyskiwania tekstów aktów prawnych;
  d. kompleksowej obsługi postępowań wytoczonych przeciwko Klientowi w związku z jego działalnością zawodową lub przestępstwem nieumyślnym – dotyczących jednego zdarzenia źródłowego.
 6. Usługi wymienione w punkcie 9 świadczone będą w następującym zakresie:
  a. w okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo do nieograniczonej liczby porad telefonicznych (e-mailowych) – z wyłączeniem prawa podatkowego – z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, wykroczeń, procesu karnego, procesu cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy. Problemy prawne rozwiązywane w ramach porad telefonicznych to takie, które obiektywnie można rozwiązać podczas rozmowy telefonicznej z Klientem i na podstawie danych przekazanych przez Klienta w jej trakcie. W przypadkach uzasadnionych stopniem skomplikowania, zgłoszony problem może być rozwiązany w trakcie dwóch rozmów telefonicznych;
  b. w okresie obowiązywania Umowy Klient ma prawo do uzyskania wzorców dokumentów spośród znajdujących się w bazie LegalOperator. Wzorce są przekazywane drogą elektroniczną;
  c. aktualne teksty aktów prawnych dostępne są na prośbę wysłaną e-mailem i tą też drogą odsyłane do Klienta;
  d. w przypadku gdy wobec Klienta:
  d.a) zostanie podniesione roszczenie, choćby w formie przedprocesowej, związane z choćby domniemanym, ale nieumyślnym naruszeniem zasad wykonywania przezeń działalności zawodowej, ewentualnie związane z popełnieniem przestępstwa nieumyślnego;
  d.b) uprawniony organ korporacyjny wdroży przeciwko Klientowi postępowanie dyscyplinarne związane z choćby domniemanym, ale nieumyślnym naruszeniem zasad wykonywania przezeń działalności zawodowej;
  d.c) organ ścigania wezwie Klienta do udziału w czynności procesowej inicjującej postępowanie karne, w którym Klientowi mogą być postawione zarzuty lub zarzuty te zostały już postawione, a postępowanie to związane jest z choćby domniemanym, ale nieumyślnym naruszeniem zasad wykonywania przezeń działalności zawodowej albo popełnieniem przestępstwa nieumyśłnego – LegalOperator zapewni kompleksową obsługę prawną postępowania wdrożonego przeciwko Klientowi poprzez wskazanie adwokata – specjalisty, któremu Klient udzieli umocowania do reprezentowania jego interesów. Kompleksowa obsługa polega na dokonywaniu wszelkich czynności w ramach obowiązków adwokata, niezbędnych do właściwej ochrony interesów Klienta w ramach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia,
 7. W przypadku wszczęcia przeciwko Klientowi więcej niż jednego postępowania, o którym mowa w punkcie 10 ppkt d powyżej, Klient będzie miał prawo do korzystania z usług Operators Sp. z o. o. Sp. k., w każdym z tych postępowań, o ile będą dotyczyć tego samego zdarzenia źródłowego.
 8. Kompleksowa obsługa prawna postępowania o którym mowa w punkcie 10 ppkt d powyżej odbywa się na podstawie odrębnego pełnomocnictwa i obejmuje pracę merytoryczną, to jest doradztwo prawne, reprezentację Klienta przed właściwymi organami prowadzącymi postępowania oraz wobec wszelkich podmiotów w tym postępowaniu uczestniczących. Z zakresu usługi wyłączone są koszty postępowań takie jak w szczególności opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i inne podobne opłaty niezbędne do właściwego świadczenia obsługi prawnej. W przypadku ponoszenia przez LegalOperator kosztów lub wydatków w imieniu Klienta, będą one refakturowane w całości w faktycznie poniesionej wysokości. Na żądanie Klienta spis takich kosztów zostanie mu niezwłocznie przedstawiony do wglądu i akceptacji.
 9. Przez postępowania o których mowa w punkcie 10 ppkt d powyżej, rozumie się wszelkie postępowania karne lub cywilne albo dyscyplinarne które wynikają z nieumyślnego choćby domniemanego, naruszenia zasad wykonywania zawodu. Ochrona przysługuje imiennie wskazanemu Klientowi.
 10. Prawo do korzystania z usług w ramach systemu LegalOperator powstaje od dnia następującego po dniu, w którym Operators Sp. z o. o. Sp. k. zaksięguje opłatę za kartę, o której mowa w punkcie 18, na swoim koncie bankowym.
 11. Dla uniknięcia wątpliwości jednoznacznie przesądza się, że Klient ma prawo do skorzystania
  z usług o których mowa w punkcie 10 ppkt d powyżej, o ile dotyczyć one postępowania, których źródłem są zdarzenia mające miejsce po Rejestracji Klienta w systemie LegalOperator lub takie,
  co do których Klient bez wątpliwości uzyskał informację o podjęciu kroków prawnych przeciwko niemu po Rejestracji Klienta w systemie LegalOperator.
 12. Niezależnie od powyższego, Klient będzie miał prawo do uczestnictwa w szkoleniach LegalOperator z zakresu technik postepowania w procesie karnym, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, a także innych w przypadku ich organizacji.
 13. LegalOperator.com umożliwia Klientowi dostęp do wszystkich swoich usług w ramach jednej
  i tylko jednej opłaty. Klient ma prawo korzystania z usług od momentu rejestracji za pośrednictwem strony internetowej. LegalOperator.com zapewnia pełną opiekę prawną w zakresie określonym umową – przez 12 miesięcy od dnia aktywacji usług.
 14. Komunikacja w ramach systemu LegalOperator odbywa się za pośrednictwem witryny legaloperator.com – w zakresie Rejestracji Klienta i aktywacji usługi; oraz za pośrednictwem telefonu pod numerem wskazanym na Karcie – w celu zgłoszenia potrzeby udzielenia pomocy lub skorzystania z pozostałych usług.

OPŁATA

 1. Roczna opłata abonamentowa umożliwiająca korzystanie z usług LegalOperator wnoszona jest
  w kwocie 2 800 zł netto plus należny podatek VAT to jest 3 444 PLN brutto.
 2. Jeśli nic innego nie wynika z Umowy, jest ona zawierana na jeden rok.
 3. Opłata abonamentowa uprawnia do korzystania z usług opisanych w punktach 9 i 10 powyżej.
 4. W przypadku zaistnienia potrzeby udzielenia pomocy prawnej w zakresie nieobjętym Umową, Klient otrzyma od Operators ofertę opartą o preferencyjne warunki finansowe.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszystkie prawa majątkowe do nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych, utworów zawartych na LegalOperator.com są własnością Operators Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich, 50-069 Wrocław lub spółka ta jest uprawniona do korzystania z tych dóbr.
 2. Rozpoczynając korzystanie z LegalOperator.com trzeba mieć świadomość, że jakiekolwiek korzystanie z nazw, znaków towarowych, oznaczeń słowno-graficznych utworów zawartych na LegalOperator.com wymaga zgody Operators Sp. z o. o. Sp. k. W celu uniknięcia wątpliwości, bez zgody Operators Sp. z o. o. Sp. k. nie wolno zwielokrotniać, udostępniać osobom trzecim nazw, znaków towarowych lub oznaczeń słowno-graficznych rozpowszechnionych na stronach LegalOperator.com, w całości lub części ani opracowywać podobnej nazwy,
  znaku towarowego lub oznaczenia słowno-graficznego przy wykorzystaniu nazwy, znaku towarowego lub oznaczenia słono-graficznego rozpowszechnionego przez Operators Sp. z o. o. Sp. k. na stronach LegalOperator.com jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa własności intelektualnej Operators Sp. z o. o. Sp. k.
 3. Wszystkie powyższe zastrzeżenia odnoszą się także do wszelkich materiałów które Operators
  Sp. z o. o. przekazuje, w tym w szczególności – do Karty.

REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Jeśli w jakimkolwiek elemencie system LegalOperator.com lub świadczenie usług w ramach systemu, będzie niepoprawne, Klient może zgłosić Reklamację. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdyby przypadkowo dane na przysłanej Klientowi karcie były wypisane niepoprawnie.
  W tym celu należy przysłać pismo zawierające Reklamację na adres ul. Ofiar Oświęcimskich 19,
  50-069 Wrocław lub mailowo pod adres: reklamacje@legaloperator.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona jak najszybciej, nie później aniżeli w terminie 14 dni.
 2. Zgodnie z prawem Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł z Operators Sp. z o. o. Sp. k. umowę o świadczenie Usług prawniczych za pośrednictwem portalu LegalOperator.com, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Operators Sp. z o. o. Sp. k. Wrocław 50-069 ul. Ofiar Oświęcimskich 19. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, którego wzór zawiera załącznik do Umowy właściwej.
 3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony
  z wszelkich zobowiązań. Operators Sp. z o. o. Sp. k. zwróci Klientowi zapłaconą cenę nabycia Karty (usług), nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
 4. W przypadku rozpoczęcia wykonywania usług na rzecz klienta będącego Konsumentem następuje na jego żądanie złożone na piśmie przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, będzie on zobowiązany do zapłacenia za wyświadczone do momentu odstąpienia usługi w kwocie proporcjonalnej do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

 1. Administratorem danych osobowych pozostawionych w rozwodnik.info jest Operators Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 19, 50-069 Wrocław.
 2. Konsument posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z tych praw jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@legaloperator.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym lub oświadczenie przekazane elektronicznie Konsument wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Żądanie usunięcia swoich danych osobowych uniemożliwi identyfikację Konsumenta, co spowoduje, że świadczenie usług prawniczych będzie niemożliwe.
 5. Konsument ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie są profilowane.
 7. Operators Sp. z o. o. Sp. k. będzie wykorzystywać udostępnione przez Konsumenta dane osobowe wyłącznie w następujących celach i zakresie:
  a. Dane te będą przetwarzane w celu właściwego realizowania usług na rzecz Konsumenta. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania swoich danych osobowych oraz do zlecenia trwałego usunięcia swoich danych z serwisu. Kontaktując się z Operatorem, Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w wiadomości elektronicznej bądź w trakcie rozmowy telefonicznej, w zakresie koniecznym do poprawnego zrealizowania usług, skutecznego dokonania sprzedaży oraz zachowania funkcjonalności tego serwisu internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne – jednak odmowa ich podania uniemożliwia realizację usług na rzecz Konsumenta. Konsument wyraża zgodę i prośbę o przekazywanie pozostawionych danych podmiotom realizującym usługi w ramach legaloperator.com w tym w szczególności prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy.
  b. Niezależnie od powyższych zgód Konsument może zostać poproszony także, aby poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka w formularzu, wyraził zgodę na przekazywanie informacji handlowych, marketingowych i ofert pochodzących od partnerów handlowych Operatora.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania usług, nie dłużej jednak niż przez okres, po którym przedawnią się związane z tym roszczenia.
 9. Zgodnie z prawem Operator może powierzyć dane osobowe innych podmiotom przetwarzającym dane na jego zlecenie – między innymi: podmiotom świadczącym usługi związane z realizacją umów, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania (tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną).
 10. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” (tzw. ciasteczka), które ułatwiają korzystanie z zasobów Serwisu, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz na zbieranie danych na potrzeby analizowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 11. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 12. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego urządzenia końcowego Użytkownika – Użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika).
 13. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane (np. personalizacja prezentowanych w Serwisie treści).
  Zasady ochrony danych osobowych są również dostępne w Polityce Prywatności, stanowiącej integralną część Regulaminu i są dostępne na stronie internetowej legaloperator.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aktualna wersja Ogólnych Warunków Umowy jest zawsze dostępna na LegalOperator.com. Ogólne Warunki Umowy mogą ulec zmianie za zgodą Klienta. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowej treści Ogólnych Warunków Umowy, przysługuje mu prawo nie wyrażenia zgody na kontynuowanie umowy na zmienionych warunkach. W przypadku Klienta posiadającego status Konsumenta, zgoda na zmianę warunków Umowy musi zostać wyrażona poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia. O treści zmian Ogólnych Warunków Umowy Klient zostanie każdorazowo poinformowany z wyprzedzeniem, co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego przed terminem wprowadzenia zmian w życie. Informacja zostanie przekazana poprzez umieszczenie na stronie LegalOperator.com. informacji o zmianie Ogólnych Warunków Umowy, zawierającej zestawienie zmian oraz poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas Rejestracji w formularzu elektronicznym, informacji zawierającej zestawienie zmian.
 2. Operators Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie w trakcie realizacji Umowy możliwość zmiany siedziby przedsiębiorcy wskazanej w ustępie 22 lub innych danych teleadresowych, o czym zawiadomi Klientów poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany podczas Rejestracji
  w formularzu elektronicznym, informacji o zmianie. Zmiana siedziby (adresu) Zamawiającego lub zmiana innych danych teleadresowych nie stanowi zmiany Ogólnych Warunków Umowy.
 3. Prawnicy – specjaliści realizujący na rzecz Klienta doradztwo prawne nigdy nie doradzą jak popełnić przestępstwo, jak uniknąć odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa albo jak nielegalnie ominąć prawo. W ramach LegalOperator.com Klient otrzyma jedynie usługi zgodne
  z prawem.
 4. Ponadto, usługi LegalOperator.com przeznaczone są dla osób, które rozwiązują rzeczywisty problem prawny i to rozwiązanie nie jest uzyskiwane w celu jego przekazania osobom trzecim,
  w szczególności – w zamian za wynagrodzenie. W ramach systemu potrafimy rozpoznać nadużycie polegające na próbie uzyskania porady w celu zarobkowym (na dalszą sprzedaż)
  i w takiej sytuacji użytkownikowi może zostać wypowiedziana umowa o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Operators Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, że:
  a. nie korzysta w ramach działalności obejmującej świadczenie usług na podstawie Umowy
  z żadnego kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
  b. nie przewiduje dla zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy przez Klienta żadnej formy zabezpieczenia finansowego, w tym kaucji lub innych gwarancji finansowych;
  c. nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń przez Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, w zakresie świadczonych na rzecz Klienta usług, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustaw wymienionych wyżej w ustępie 3. W razie jakichkolwiek sporów właściwy jest Sąd we Wrocławiu.

All Rights Reserved OPERATORS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wykonanie: e-branding.agency

W serwisie LegalOperator wykorzystujemy pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je, korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Szczegóły dot. wykorzystywanie plików cookies zostały określone w Ogólnych Warunkach Umowy x